+976 7052 2225

Байршил: Сэлэнгэ аймаг, Ахмадын сувилалын барилга

Захиалагч: Сэлэнгэ аймгийн засаг даргын тамгын газар

Гүйцэтгэсэн: 2010 он