+976 7052 2225

Байршил: Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар хот, барилгын их засварын ажил

Захиалагч: Сэлэнгэ аймгийн засаг даргын тамгын газар 

2011 он